Triết lý kinh doanh

Thông qua việc tích cực giao lưu kỹ thuật IT giữa hai nước Việt – Nhật, Fujinet muốn cống hiến vào sự phát triển về kinh tế, đào tạo nhân tài, nâng cao trình độ kỹ thuật của hai nước.


1. Tạo ra và giữ vững sự tín nhiệm, sự tin cậy của khách hàng. Hợp tác với nhau theo phương châm:

thành thực, tôn trọng nhau và cùng phồn vinh.


2. Không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, để cung cấp dịch vụ chất lượng cao.


3. Tuân thủ luật lệ, phát triển kinh doanh, nâng cao giá trị công ty.