ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS NĂM 2021

Ngày 15/4/2021, tại hội trường tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 theo qui định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

 

Tại Đại hội, quý cổ đông đã được nghe và biểu quyết thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty trong năm 2020, định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2021 và những năm tiếp theo của Hội đồng quản trị và của Ban lãnh đạo Công ty.

 

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS đã diễn ra thành công tốt đẹp.